Skip to content

Vad är aktielån?

Allmän information om aktielån

Aktielån innebär att aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. För detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. Låntagaren förbinder sig att återlämna aktier av samma slag och antal. Banken är motpart för både långivare och låntagare och svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.
Aktielån

Hur handlar man med aktielån?

Aktielån kan du handla med via bankens bankkontor och aktiebord.

Vad tar jag för risk?

Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och kräver ofta särskilda kunskaper. Därför gäller det att noga ta del av och sätta sig in i såväl bestämmelser samt särskilda överenskommelser, på avräkningsnotor eller i andra bekräftelser – som gäller mellan dig och aktuella bolaget. Du bör vara införstådd med att upptagande av Värdepapperslån i kombination med försäljning av de lånade värdepapperen så kallad blankning kan medföra ett i princip obegränsat risktagande, som kan leda till att du i värsta fall försätts i skuld.

Vad påverkar avkastningen?

Själva aktielånet ger avkastning till långivaren i form av premie. För låntagaren beror avkastningen på de underliggande aktiernas utveckling och vad han eller hon gör med dem, samt vilka volymer det handlar om.

För- och nackdelar med aktielån

Fördelar

  • Den som lånar ut aktier får en premie som extra avkastning och utan marknadsrisk.
  • Den som tror på en vikande börs kan göra vinster utan att äga aktier.
  • Banken svarar för skyldigheter och krav hos respektive part.

Nackdelar

  • En affär som kräver stora volymer.
  • Risken för den som säljer lånade aktier att börskurserna trots allt går upp.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.