Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara investeringar inom skog och lantbruk

I framtiden kommer det finnas metoder som mäter hur hållbar en produktionsprocess är, vilket ställer nya krav på skog- och lantbrukares affärsmodeller. För att bidra till samhällets omställning och säkra dina framtida kassaflöden har vi listat ett antal investeringar som är bra första steg att ta mot en hållbar omställning.

Vår vision som bank är att verka för ett hållbart samhälle, och att hjälpa våra kunder att framtidssäkra sin affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv är en del av det arbetet.

Hållbara investeringar inom skog och lantbruk – för ett mer hållbart samhälle

12 exempel på hållbara investeringar 

Vi har identifierat 12 hållbara investeringar, uppdelade i två huvudgrupper. Sex rör fossilfri och effektiv energiförsörjning och sex gäller förbättrad resurseffektivitet.

Fossilfri och effektiv energiförsörjning

 • Värmeväxlare – för återvinning av varmvatten
 • Elektrifiering av fossildrivna maskiner
 • Fossilfri uppvärmning – till exempel i form av halmpanna
 • LED-belysning – drar mindre ström än ”vanliga” lampor och lysrör
 • Solceller
 • Vindkraft

Förbättrad resurseffektivitet

 • Grön skogsbruksplan – innebär bland annat att skogsägaren förbinder sig att avsätta en del av sin produktiva skogsmark för naturvård
 • Markkartering – kartläggning över odlingsjordens innehåll av kväve, fosfor och kalium, för rätt mängd gödning på rätt ställe
 • Precisionsodling med tillhörande digitala lösningar – effektiviserar odlingen efter genomförd markkartering
 • Anlägga våtmarker och fosforfällor – minskar näringsläckage till sjö och hav
 • Strukturkalkning – kalkning för förbättring av odlingsjordens egenskaper
 • Vattenåtervinning – till exempel när diskvattnet från mjölkanläggningar sparas och återanvänds vid tvättning

Varför är det viktigt att fokusera på hållbara investeringar?

"Skog- och lantbrukssektorn spelar en viktig roll i Sverige, och lantbruket står för omkring 14 procent av våra koldioxidutsläpp.* Framöver kommer vi se helt andra krav, både från konsumenter men även från lagstiftning, på hållbara produktionsprocesser inom detta segment. I framtiden kommer det finnas mätmetoder som exempelvis fastställer hur stort koldioxidavtryck en viss process eller en viss gård har. Och vi har en viktig roll att spela i att hjälpa våra kunder att få insikt i vilka risker som finns i den gamla affärsmodellen och vilka möjligheter som finns i en mer hållbar affärsmodell. Vi ska vara en stark rådgivare i det skifte vi står inför", säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.