Vem kan söka?

Sökande av bidrag ur avsättningen kan vara privatpersoner, föreningar, skolklasser, organisationer och företag. Det finns inga formella krav på att den sökande skall vara skriven inom Skurups kommun eller närliggande kommuner, men genomförandet av förslaget skall vara knutet till bankens verksamhetsområde och gynna utvecklingen av närområdet.

Bidrag kommer inte att ges till aktiviteter av politisk eller religiös verksamhet och inte till något som kan ses som en del av ett företags allmänna verksamhet. Vidare ges inga bidrag till olika välgörenhetsorganisationer.

Projekten får inte inkräkta på konkurrenssituationen i kommunerna. Vi stödjer därför inte aktiviteter som kan betraktas som en del av ett företags nuvarande eller framtida affärsverksamhet. Vi stödjer inte heller verksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan.

Skurups Sparbank prioriterar projekt, aktiviteter eller initiativ;

  • som syftar till någon form av utveckling.
  • som har tydligt formulerade mål.
  • där sökande anger hur utvärdering och uppföljning kommer att ske.
  • där sökande gör en betydande egen ideell insats.
  • för att göra Skurups kommun samt bankens verksamhetsområde kända och attraktiva för alla och envar.

Sista ansökningsdag för att söka till Miljonen är den 30 september.

Kommitté

För behandling av ansökan har Skurups Sparbanks styrelse tillsatt en kommitté som går igenom ansökningarna och bereder dem för beslut. Skurups Sparbanks vd är ständig medlem. Om kommittén anser sig ha behov av extern kompetens i någon frågeställning som rör en ansökan har kommittén rätt att inhämta denna för att erhålla ett bättre underlag för beredning av ärendet. Besluten av ansökningarna kan ej överklagas.

Uppföljning

Beviljade bidrag kommer att följas noggrant. De sökande skall vara beredda att kunna presentera och redovisa resultatet för projekt inför Skurup Sparbanks styrelse eller inför huvudmännen på den årliga stämman. Skurups Sparbank äger rätt att lyfta fram initiativ i marknadsföringssyfte.

Skurups Sparbank förbehåller sig rätten att i marknadsföringssyfte presentera de projekt som har ansökt om bidrag. De projekt som slutligen får bidrag åtar sig att lyfta fram Skurups Sparbank som bidragsgivare i marknadsföring och övrig kontakt med media kring projektet.

Vi använder uppgifterna du fyllt i som ett underlag till din ansökan. Vi sparar dem i tolv månader för intern statistik och i marknadsförings- och uppföljningssyfte.


För mer information
För frågor kontaktar du bankens marknadsavdelning:
Marknadskoordinator Jeanette Kristensson,Telefon: +46 (0)411-53 67 40
E-post: jeanette.kristensson@skurupssparbank.se