Krav för att teckna riskförsäkring

För att teckna riskförsäkringar krävs en godkänd hälsoprövning och att personen har varit stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige eller annat land inom norden i minst två år före tidpunkten för ansökan, samt att personen har en sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken.

Swedbank Försäkring använder sig av olika typer av hälsoprövning, bland annat hälsoprövning via telefon.

Vanlig hälsoprövning

Hälsoprövningen går vanligen till så att den som ska försäkras svarar på frågor om sin hälsa och sin medicinska historia. Han eller hon blir då intervjuad av medicinskt kunnig personal. Med stöd av svaren på frågorna beslutar Swedbank Försäkring om försäkringen ska beviljas eller inte.

Interimsskydd

Under försäkringsbolagets hälsoprövning gäller ett så kallat interimistiskt skydd fram tills den sökande fått ta del av bolagets bedömning. Interimsskyddet gäller sökta förmåner i form av premiebefrielse, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och individuell livförsäkring. Händer det något under tiden ansökan bedöms, utgår full ersättning från dessa försäkringar oavsett resultatet av hälsoprövningen. Ett krav är dock att den sökande eller arbetsgivaren intygat att den sökande är fullt arbetsför.

De maximala beloppen som kan utbetalas är 15 prisbasbelopp för sjukförsäkring och premiebefrielse samt 75 prisbasbelopp för livförsäkring.

Om hälsan blir godkänd ersätts interimsskyddet omedelbart av det sökta försäkringsskyddet.

Om den sökande får avslag, upphör interimsförsäkringen när han eller hon underrättas om detta.

Erbjuds den sökande försäkring med ett begränsat skydd, gäller interimsskyddet med begränsningarna under 14 dagar från det att den sökande underrättats om bedömningen. Personen har då tid att ta ställning till om han eller hon ska acceptera försäkringen och är samtidigt skyddad om något skulle hända.

Hälsoprövning via telefon

Hälsoprövning via telefon omfattar två samtal. Vid det första får den sökande information om telefonintervjun och vad han eller hon behöver förbereda. Dessutom bokas tid för telefonintervjun. Det är viktigt att denna tid bokas in så snart som möjligt. Om inte tid för telefonintervju bokats, eller skriftlig hälsoförklaring lämnats, inom 30 dagar från ansökningstillfället upphör det interimistiska skyddet. Skyddet kan förlängas om den försäkrade följer försäkringsbolagets anvisningar.

För förmåner som inte ingår i det interimistiska skyddet, till exempel olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring, gäller det sökta försäkringsskyddet från och med dagen efter att ansökan gjordes, förutsatt att den sökandes hälsa blir normalbedömd.

Fullt arbetsför

Fullt arbetsför är det enklaste hälsoprövningssättet, det används för grupper av anställda eller i speciella pensionsplaner.

I ett företag där minst 5 personer i företaget ansluts till Swedbank Pensionsplan, räcker det normalt med att arbetsgivaren intygar fullt arbetsför för de anställda. Försäkringsskyddet börjar då gälla från och med dagen efter att ansökan skickats in.